‏«دنیا خانة من است»‏ - 1996- گفتگو با سپیده فارسی

حدود یک چهارم قرن پیش، سپیدة فارسی برای تهیة مستندی از زندگی نویسندگان و هنرمندان ‏مهاجر (تبعیدی) با من مصاحبه کرد. گفتگوی ما بیش از نصف روز به درازا کشید و نزدیک به ‏چهار ساعت فیلمبرداری و ضبط کردند. این فیلم به نام «دنیا خانة من است» ساخته و این‌جا و ‏آن جا به نمایش گذاشته شد، یا به زبانِ اهل سینما اکران شد. گیرم از آن‌همه گفت و شنید فقط ‏چند دقیقه در مستند «دنیا خانة من است» به کار کارگردان آمده بود. باری، سپیده فارسی پس ‏از مدتی با گشاده دستی و محبت بسیار، تمام «کاست‌ها» را در اختیار من گذاشت. غرض، فیلمی ‏که مشاهده می‌کنید، با استفاده از آن کاست‌ها، به وسیلة مازیار ما تدوین و بر اساس مباحث مختلف ‏تنظیم شده است. و اما اگر اشتباه نکنم زمانی که نیما یوشیج به دلیل تنگدستی وگرفتاری قصد ‏فروش خانه اش را داشته‌است، در جواب کسانی که او را نصیحت و منع می‌کرده‌اند، گفته است: ‏ ‏«دنیا خانة من است»‏