۴- گفتگوی حسن بهنام باحسین دولت آبادی درباره «چوبین در»