۳- گفتگوی حسن بهنام با حسین دولت آبادی در باره «باد سرخ»