رمان مریم مجدلیه، گفتگو با حسین دولت آبادی «نویسنده»